BHS v GHS boys 1-16-13BHS v LHS girls 1-10-13WA  v StonebridgeBHS STATES SEMI FINAL