W&M Beats UVAW&M v CCSUW&M v Norfolk StateW&M v DelawareW&M v VillanovaW&M v JMUW&M v TowsonW&M v UNHW&M v URW&M v Weber Playoffs